Công Nghệ

active office 2016 bằng CMDlệnh active office 2016
cmd admin nhập : set ver=16
if exist “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice%ver%ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice%ver%”
if exist “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice%ver%ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice%ver%”
for /f “tokens=8″ %b in (‘cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:”Last 5″‘) do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in (‘dir /b ..rootLicenses%ver%ProPlusVL_KMS*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..rootLicenses%ver%%i”
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword

Nguồn: https://monywa.org

Xem thêm bài viết khác: https://monywa.org/cong-nghe/

17 Comments
 1. DO NGUYEN VAN 1 year ago
  Reply

  cảm ơn ad nhiều ạ

 2. Thầy Quảng 1 year ago
  Reply

  cảm ơn bạn nhé

 3. Sang Dang 1 year ago
  Reply

  Cám ơn bạn thật nhiều hehehehe

 4. Vũ Duy 1 year ago
  Reply

  mã hịn, cám ơn bác nhiều 😀

 5. Dũng Tạ Quang 1 year ago
  Reply

  bản nào cũng đc à bạn

 6. dat nguyen 1 year ago
  Reply

  thank, qua hay

 7. viet phuc 1 year ago
  Reply

  Xin cảm ơn!

 8. Trần Công Khánh 1 year ago
  Reply

  if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16"

  if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16"

  set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"

  %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1

  %cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL"

  if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..rootLicenses16%x")

  %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

  %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act

  cls & %cmd% /dstatus

  echo

 9. thao tran xuan 1 year ago
  Reply

  mình ko đc bạn ơi giúp mình với
  mình bị lỗi ERROR CODE: 0x80070002
  ERROR DESCRIPTION: Run the following: cscript ospp.vbs /ddescr:0x80070002

 10. David Thuận 1 year ago
  Reply

  Máy mình là máy văn phòng đăng nhập tài khoản nhân viên chứ không phải admin vậy có active được không vậy bạn.

 11. Tuan Tuan 1 year ago
  Reply

  không thành công bạn ơi hic

 12. The Anh Do 1 year ago
  Reply

  cám ơn bạn mình active đc rồi

 13. Thắng Lê Công 1 year ago
  Reply

  cám ơn you!

 14. Hải Đăng Nguyễn 1 year ago
  Reply

  Cảm ơn chủ thớt 🙂

 15. Duy Pham Khanh 1 year ago
  Reply

  Ngon, có ngay 180 ngày xài. Thank bạn

 16. Trần Công Khánh 1 year ago
  Reply

  chạy cmd run admin, copy lệnh này vào bạn nhé

  set ver=16

  if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice%ver%ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice%ver%"

  if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice%ver%ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice%ver%"

  for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)

  for /f %i in ('dir /b ..rootLicenses%ver%ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses%ver%%i"

  cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

  cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc

  cscript ospp.vbs /act

  Start winword

  @

 17. Trần Công Khánh 1 year ago
  Reply

  if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16"
  if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16"
  cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
  cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
  cscript ospp.vbs /act
  @

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like