Công Nghệ

active office 2016 bằng CMDlệnh active office 2016
cmd admin nhập : set ver=16
if exist “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice%ver%ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice%ver%”
if exist “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice%ver%ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice%ver%”
for /f “tokens=8″ %b in (‘cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:”Last 5″‘) do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in (‘dir /b ..rootLicenses%ver%ProPlusVL_KMS*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..rootLicenses%ver%%i”
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword

Nguồn: https://monywa.org

Xem thêm bài viết khác: https://monywa.org/cong-nghe/

17 Comments
 1. DO NGUYEN VAN 11 months ago
  Reply

  cảm ơn ad nhiều ạ

 2. Thầy Quảng 11 months ago
  Reply

  cảm ơn bạn nhé

 3. Sang Dang 11 months ago
  Reply

  Cám ơn bạn thật nhiều hehehehe

 4. Vũ Duy 11 months ago
  Reply

  mã hịn, cám ơn bác nhiều 😀

 5. Dũng Tạ Quang 11 months ago
  Reply

  bản nào cũng đc à bạn

 6. dat nguyen 11 months ago
  Reply

  thank, qua hay

 7. viet phuc 11 months ago
  Reply

  Xin cảm ơn!

 8. Trần Công Khánh 11 months ago
  Reply

  if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16"

  if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16"

  set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs"

  %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1

  %cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL"

  if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..rootLicenses16%x")

  %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

  %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act

  cls & %cmd% /dstatus

  echo

 9. thao tran xuan 11 months ago
  Reply

  mình ko đc bạn ơi giúp mình với
  mình bị lỗi ERROR CODE: 0x80070002
  ERROR DESCRIPTION: Run the following: cscript ospp.vbs /ddescr:0x80070002

 10. David Thuận 11 months ago
  Reply

  Máy mình là máy văn phòng đăng nhập tài khoản nhân viên chứ không phải admin vậy có active được không vậy bạn.

 11. Tuan Tuan 11 months ago
  Reply

  không thành công bạn ơi hic

 12. The Anh Do 11 months ago
  Reply

  cám ơn bạn mình active đc rồi

 13. Thắng Lê Công 11 months ago
  Reply

  cám ơn you!

 14. Hải Đăng Nguyễn 11 months ago
  Reply

  Cảm ơn chủ thớt 🙂

 15. Duy Pham Khanh 11 months ago
  Reply

  Ngon, có ngay 180 ngày xài. Thank bạn

 16. Trần Công Khánh 11 months ago
  Reply

  chạy cmd run admin, copy lệnh này vào bạn nhé

  set ver=16

  if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice%ver%ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice%ver%"

  if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice%ver%ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice%ver%"

  for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)

  for /f %i in ('dir /b ..rootLicenses%ver%ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses%ver%%i"

  cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

  cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc

  cscript ospp.vbs /act

  Start winword

  @

 17. Trần Công Khánh 11 months ago
  Reply

  if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16"
  if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16"
  cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
  cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
  cscript ospp.vbs /act
  @

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like